لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:علوم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:هفتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هفتم فصل 1 - 6
تعداد سوال:27
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:تست علوم هفتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هفتم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هفتم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هفتم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هفتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد