لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:آزمون لینوکس
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون پیام درس5-6-7
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون جاوااسکریپت
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جامعه شناسی (٣)
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جامعه شناسی (3)
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ریاضی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:اطلاعات عمومی
تعداد سوال:18
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:american file 1 a
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:elec3
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:elec
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:27دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم و فنون
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:امتحان درس هشتم ونهم جامعه شناسی دوازدهم
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:تاریخ
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جامعه شناسی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:xn
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :11دقیقه:11ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:صفحه گسترده فصل 1 تا 4
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:تستی1
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم اذرماه پایه چهارم
تعداد سوال:28
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم تجربی
تعداد سوال:21
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم تجربی
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم تجربی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ادبیات فارسی نهم نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰
تعداد سوال:21
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :60دقیقه:10ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فارسی و نگارش
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فارسی و نگارش
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فارسی هفتم
تعداد سوال:19
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:5+9
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:9ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:میان ترم پیام نهم نوبت اول
تعداد سوال:14
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ادبیات فارسی هفتم
تعداد سوال:16
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:جغرافیای پایه دهم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:kil - nvs 6 , 7
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون ادبیات
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:انگلیسی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فصل اول شیمی۳
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:23دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:کارآفرینی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مدیریت خانواده و سبک زندگی
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون عربی هفتم درس اول
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون عربی هفتم درس اول
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون آغازین پایه دوازدهم
تعداد سوال:11
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:دانش فنی پایه - پودمان اول
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:عربی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون عربی آغازین پایه دهم
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جامعه شناسی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جامعه شناسی
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون پایانی پودمان 5 الزامات محیط کار(مهارت کاریابی) خرداد 1400
تعداد سوال:17
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:35دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:انسان محیط زیست
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون تشریحی معارف
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم هفتم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:تفکر و سبک زندگی پایه هفتم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمایشی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ترم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون تاریخ ککی
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ننه
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم پایه هفتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فتوشاپ
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:Jyfds
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون فارسی دوم دبستان مدرسه فارابی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون آنلاین ادبیات فارسی پایه مهم-بیگی
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات هفتم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مدیریت تولید
تعداد سوال:14
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات هفتم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ارزشيابي
تعداد سوال:30
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی پایه هفتم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:منطق دهم انسانی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فارسی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم پنجم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:اجتماعی در یک تا پنج
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:e
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:22ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی هفتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:50دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:نوبت دوم کلاس دهم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:شیمی 2
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:عربی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی از درس ۱تا۲۱
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون درس 23 مطالعات پایه هفتم
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون درس 23 مطالعات پایه هفتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:لیگ علمی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:جامعه شناسی ۲
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:جامعه شناسی ۲
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون پودمان ۳ اموال و انبار
تعداد سوال:16
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:اتت
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:SGHLJ ,FINHAJ
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون ادبیات هنرستان پارسیان
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:امادگی دفاعی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون پیشرفت تحصیلی تجربی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:هتلداری پارسیان دین و زندگی 1
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:تاریخ ۲
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جامع هشتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جامع هشتم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جامع هشتم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جامع هشتم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون المپياد رياضي هفتم
تعداد سوال:14
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ازمون المپياد رياضي هفتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:50دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آخرین عروس
تعداد سوال:14
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آخرین عروس
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ریاضی نهم ۵
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:بازی شناسی
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:30ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آژمون ریاضی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:دین و زندگی دوازدهم انسانی
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی - فصل 8
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون ریاضی
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:شیمی
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:19دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:[,hn
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :2دقیقه:3ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون المپیاد پایا علوم هفتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مهارت کارور plc
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:50دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ازمون علوم تجربی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:2دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مدیریت و سبک زندگی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:12دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مدیریت و سبک زندگی
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:12دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:جغرافیا2
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:نظرسنجی
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:قرآن هشتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ارزیابی از درس 15 و 16 مطالعات هشتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ارزیابی از درس 15 و 16 مطالعات هشتم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:دینی دوازدهم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:test2
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:tet
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:2دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مدیریت ازمون
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:پودمان 1
تعداد سوال:14
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:دانش فنی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم تجربی هشتم فصل 15
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم تجربی هشتم فصل11 (کانی ها )
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:شخصیت
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم تجربی هشتم فصل 9
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ازمون تستی فارسی هفتم
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون عمومی شماره1313
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:2دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:کامپیوتر - ورد
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی نهم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:اموزش قران هشتم
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:5ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم تجربی هشتم
تعداد سوال:11
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:زبان انگلیسی هفتم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:کاروفناوری هشتم
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم تجربی هشتم
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:35دقیقه:5ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی هشتم
تعداد سوال:11
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:پیام های اسمان هشتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی هفتم
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هفتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ادبیات هشتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:زبان انگلیسی هشتم
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:عربی هشتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی هشتم
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم تجربی هشتم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم تجربی هشتم
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:تست هوش(منطقی.تحلیلی.استدلالی)
تعداد سوال:26
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:عتنع
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعي
تعداد سوال:13
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ادبیات هشتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم تجربی هشتم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی هشتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:8دقیقه:45ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون 1
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:عربی پایه هفتم
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:35دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:پیام های اسمانی هفتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:تفکر و سبک زندگی هفتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:قران پایه هفتم
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:12دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضیات پایه هفتم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:زبان هفتم
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:پیام آسمان هشتم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:1دقیقه:5ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم تجربی هفتم
تعداد سوال:11
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:عربی پایه هفتم
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:پیام های اسمانی هفتم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی هفتم
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:45ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:پیام های هفتم
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:عربی پایه هفتم
تعداد سوال:11
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم تجربی هفتم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:35دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ادبیات هفتم
تعداد سوال:14
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:زبان هفتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:پیام های اسمانی هفتم
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی هفتم
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم چهارم دبستان
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم هشتم فصل12 جدید
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:3دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم فصل 12
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:3دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی هفتم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:12دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هفتم
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:8دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:عربی پایه هفتم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:9دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:پیام های هفتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:پیام های اسمانی هفتم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:8دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زبان هفتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:7دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم فصل 11جدید
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم فصل11
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:3دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالاعات اجتماعی
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم هشتم درس درس1و2 جدید
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم فصل 10 جدید
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:3دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:پیام های اسمان
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم غصل نهم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:3دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:پیام های آسمانی هشتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم فصل10
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:3دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:زبان
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:3دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:3دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ادبیات هفتم
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:روانشناسی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:5ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم فصل چهارم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم فصل 1و2
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:2دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم فصل 9
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:زبان هشتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی هشتم فصل هفتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی هشتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:فارسی هشتم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم فصل یک با ویرایش
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم فصل 1
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی هشتم فصل 4
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم درس1,2
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:فارسی هشتم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم هشتم درس 1و2
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم-فصل4،5،6
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هشتم
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:علوم هفتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آسیب های اجتماعی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:دوره کرامت
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:نامه 31 نهج البلاغه
تعداد سوال:25
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:هديه هفتم
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:کتاب خوانی نهج البلاغه
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:رياضي هفتم فصل 3
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :2دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:کتاب خوانی
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:پیام
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:هوشمند سازی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم پایه هشتم
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون شماره 1 پنجم دبستان
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:کتابخوانیییییی
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون مرحله دوم علوم انسانی
تعداد سوال:25
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:1ساعت :60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:کتابخانی
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:المپیاد فیزیک 95
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:عربی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمایشی یک
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:2دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:tytyt
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:10ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:A1 Modul 1
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:2ساعت :1دقیقه:39ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:شهدا
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:دوره ایمنی صنعتی
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ریاضی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون فنی حرفه ای
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالعات هفتم سال95-96
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:10ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فیزیک دهم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:شماره 1
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:Icdl 2 اشنایی با ازمون(اموزشگاه توسعه فناوری)
تعداد سوال:27
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمایشی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:1ساعت :20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:حخححخح
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ریاضی پنجم تیزهوشان
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:12دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی پنجم تیزهوشان
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:fg
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :2دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:احسان
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون آيين نامه اجرايي مدارس
تعداد سوال:30
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:icdl2
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مردم سالاری اسلامی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمونك اول زيست شناسي( انساني)
تعداد سوال:18
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:قرآن فرهنگیان کوهسرخ2
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:دینی
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:Icdl2 فصل 8 تا 12(اموزشگاه توسعه فناوری)
تعداد سوال:30
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:قرآن فرهنگیان کوهسرخ
تعداد سوال:30
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون icdl2 فصل 6 ,7(اموزشگاه توسعه فناوری)
تعداد سوال:58
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:تصویربرداری
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:هر چی
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات هفتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:پرورشی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :11دقیقه:11ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:سخت افرار
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:روانشناسی اجتماعی
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:شیمی2
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:زیست دهم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:برق صنعتی بهار95-1
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فلسفه
تعداد سوال:18
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:تاریخ ایران و جهان2
تعداد سوال:27
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون علمی تاریخ ایران وجهان
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مانیتورینگ علائم حیاتی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:شیمی 2 ب
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:شیمی 2الف
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:کاربر رایانه
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زبان انگلیسی عمران
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:145
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:فارسی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون سیستم های حفاظتی
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:سیستم عامل مقدماتی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:الف
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:جغرافیا2
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون علوم هفتم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مسابقه كتاب خواني
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:10ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:معامله گری
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زیست شناسی دوم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:56دقیقه:44ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون شهروند الکترونیکی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:14ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:شیمی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:سیمیا6
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:20ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:سیمیا 5
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:20ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون کارشناس رسمی دادگستری
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:جامع
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:کامپیوتر
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ازمون ابتدایی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد